Zamawiam odpłatną konsultację
+47 939 54 623

Polityka prywatności

§ 1. Postanowienia Ogólne

1. Użytkownik portalu oświadcza, że zapoznał się z niniejszą Polityką Prywatności, a w przypadku skorzystania z usług świadczonych przez Meritu przyjął do wiadomości jej treść.

2. Osoby korzystające z portalu, użytkownicy oraz klienci są zobowiązani do przestrzegania Polityki Prywatności dostępnej na stronie meritu.no.

3. Meritu zastrzega sobie prawo do zmiany treści Polityki Prywatności portalu. Zmiany te nie będą wpływały na fakt, że Meritu nie prowadzi sprzedaży danych oraz nie udostępnia podmiotom trzecim danych osobowych czy adresowych klientów i użytkowników korzystających ze świadczonych przez Meritu usług.

§ 2. Administrator Danych

4. Administratorem danych osobowych jest MERITU M.RUMINSKA z siedzibą przy ulicy Ryenstubben 6A, 0679 OSLO, o numerze organizacyjnym 923 466 053.

5. Ochrona zgromadzonych danych osobowych klientów i użytkowników odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 3. Dane osobowe

6. Dane osobowe użytkowników portalu przetwarzane są:

a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b) zgodnie z obowiązującą Polityką Prywatności,

c) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania i ukształtowania treści ewentualnej Umowy oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,

a ich przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której wskazane dane dotyczą.

7. Użytkownik korzystający z usług oferowanych przez portal meritu.no może zostać poproszony o podanie wskazanych danych osobowych za pośrednictwem przeznaczonego do tego celu formularza.

8. Dane osobowe, o których mowa w punkcie 7 w większości przypadków dotyczą imienia oraz adresu email użytkownika.

9. Użytkownik zostanie poproszony o podanie pełnych danych osobowych w przypadku wypełniania formularza dotyczącego zamówienia jednej z usług oferowanych przez Meritu. Dane osobowe są potrzebne do prawidłowego przetworzenia zamówienia.

10. Dane osobowe, o których mowa w punktach 6-9 są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania portalu i świadczenia oferowanych przez Meritu usług. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia wykonanie dalszych czynności.

11. Każda osoba, której administratorem danych jest Meritu ma prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

12. Meritu zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych użytkowników po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody, w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub w sytuacji, gdy przepisy krajowe, unijne lub przepisy prawa międzynarodowego obligują do retencji tych danych.

13. Meritu szanuje prawo do prywatności użytkowników i dba o bezpieczeństwo ich danych osobowych stosując m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

14. Kontakt z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych gromadzonych przez Meritu jest możliwy drogą elektroniczną: post@meritu.no.

§ 4. Zamawianie usług

15. Aby skorzystać z usług świadczonych przez Meritu za pośrednictwem strony internetowej meritu.no , należy podać we wskazanym polu określone dane osobowe niezbędne do realizacji wybranej usługi.

16. Przekazane przez użytkownika dane będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji zamówionej usługi, z zastrzeżeniem punktów 17-18.

§ 5. Nieoczekiwane wiadomości

17. Meritu zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości drogą elektroniczną osobom, które udostępniły Meritu swoje dane osobowe i wyraziły zgodę na obowiązującą Politykę Prywatności.

18. Wiadomości drogą elektroniczną wysyłane są okazjonalnie.

Potrzebujesz pomocy w kwestiach formalnych Twojego biznesu w Norwegii?