Zamawiam odpłatną konsultację
+47 939 54 623

Norweskie podatki

Norwescy przedsiębiorcy są zobowiązani do przestrzegania przepisów i terminów wyznaczonych przez urząd podatkowy. Nieprzestrzeganie formalności może skutkować poważnymi konsekwencjami, w tym koniecznością uiszczenia kary finansowej. Na tej stronie zebrano szczegółowe informacje dotyczące aktualnych przepisów podatkowych obowiązujących w Norwegii, obejmujące charakterystykę podatków, ich zakres oraz terminy płatności.

Ulgi podatkowe

rodzaje rozliczen rocznych w norwegii W Norwegii możliwe jest obniżenie podstawy opodatkowania. Aby to zrobić, w rozliczeniu rocznym należy dokonać konkretnych odliczeń przypisanych do przysługujących podatnikowi ulg podatkowych. status pendler co moge odliczyc Status Pendler umożliwia odpisanie wydatków związanych z kosztami wyżywienia, zakwaterowania w Norwegii czy podróży do miejsca stałego zamieszkania pracownikom zagranicznym, którzy regularnie dojeżdżają do miejsca stałego zamieszkania.

Status Pendler pozwala na odpisanie wydatków, które ponosi osoba dojeżdżająca, czyli Pendlerutgifter. podatki Norwegia - odliczenia W 2019 roku ulga 10% została zlikwidowana. Od stycznia 2019 roku ulga te przysługuje tylko zagranicznym marynarzom oraz pracownikom na platformach wydobywających ropę.

Standardfradrag, czyli inaczej ulga 10% lub odpis standardowy pozwala na odliczenie 10% od przychodu ze stosunku pracy rozumianego jako wynagrodzenie brutto oraz dodatki podlegające opodatkowaniu (świadczenia rzeczowe, bonusy pieniężne i nadwyżka zwrotu wydatków). Odliczenie nie może przekroczyć 40 000 NOK.

Odliczenia związane z ulgą 10%:
- koszty uzyskania przychodu (minstefradrag),
- kwota wolna od podatku (personfradrag).

Osoby, które na stałe mieszkają w Norwegii, a tym samym nie przysługują im inne odliczenia, mogą dokonać odpisów na podstawie rozliczenia zwykłego. Rozliczenie zwykłe umożliwia odliczenie od podatku kosztów faktycznych, czyli np.: kosztów uzyskania przychodu (minstefradrag), kwoty wolnej od podatku (personfradrag) czy wpłat na indywidualny fundusz emerytalny (IPA). podatki w Norwegii - rozliczenie zwykłe

Obowiązek podatkowy

Obowiązek podatkowy dotyczy wszystkich przedsiębiorstw oraz osób prowadzących własną działalność gospodarczą, które mieszkają i pracują na terenie Norwegii w tym również właścicieli filii firm zagranicznych (NUF). Prowadzenie działalności w Norwegii wiąże się z koniecznością płacenia podatków - ich rodzaj oraz wysokość uzależnione są od szeregu czynników takich jak charakter i rodzaj firmy czy zatrudnianie pracowników.
Podatek dochodowy, który powinni opłacać norwescy przedsiębiorcy wynosi 22% od zysku firmy, natomiast składki na ubezpieczenie społeczne to kolejne 11,4% od zysku firmy.
Urząd wylicza wysokość podatku dochodowego na podstawie zadeklarowanej przez przedsiębiorcę kwoty zysku firmy. Podatek dochodowy płacony jest w formie zaliczek, które należy spłacać w wyznaczonych terminach:
- do 15 marca,
- do 15 czerwca,
- do 15 września,
- do 15 grudnia
Każda firma, której obroty w ciągu kolejnych 12 miesięcy przekroczyły 50 000 NOK, powinna zostać wpisana do rejestru VAT jako płatnik podatku VAT.
Podatek VAT rozlicza się za pomocą deklaracji podatkowej, a jego wysokość zależy od przypisanej do danego towaru bądź usługi stawki podatku. stawki podatku vat w norwegii Właściciele firm zatrudniający pracowników mają obowiązek uiszczania dodatkowych opłat - tzw. podatków od zatrudnienia. Arbeidsgiveravgift to podatek pracodawcy - jego stawka uzależniona jest od przynależności od strefy, natomiast Forskuddstrekk to zaliczka na podatek dochodowy pracownika.

Przynależność Norwegii do EOG, czyli Europejskiego Obszaru Gospodarczego umożliwia wymianę towarów pomiędzy Polską a Norwegią. Import oraz eksport wiążą się z koniecznością opłaty cła i podatku VAT - przedsiębiorstwa figurujące w rejestrze płatników podatku VAT powinny rozliczać opłaty importowe w deklaracji podatkowej (z wyłączeniem cła i dokumentów przewozowych).

Import i eksport

Wysokość stawek celnych w Norwegii określa Norweski Urząd Celny (toll.no) - stawki i taryfy celne bądź zwolnienie z opłat celnych przypisane są poszczególnym kategoriom towarów i usług.
Norweski podatek VAT od importu wynosi 25% i 15%. Opodatkowaniu nie podlegają m.in. samochody elektryczne, statki oraz ich części czy wiatraki elektryczne (źródła energii).

Eksport rozumiany jest jako wywóz dóbr wytworzonych w Norwegii. Sprzedaż towarów traktowana jest jako ich eksport, jeśli przedsiębiorca zgłosi do urzędu celnego wywóz towarów poza granice Unii Europejskiej.

Eksport niektórych grup towarów wymaga posiadania specjalnych zezwoleń. Dotyczy to:
- leków (legemiddelverket.no),
- broni (politi.no),
- żywności i suplementów diety (mattilsynet.no),
- alkoholi,
- sadzonek (mattilsynet.no). podatki w Norwegii - eksport Należy pamiętać, że to na odbiorcy spoczywa obowiązek odprowadzenia należnego podatku za towary eksportowane.

Na granicy konieczne jest okazanie dokumentu SAD. W dokumentach przewozowych powinny znajdować się wszelkie informacje dotyczące przewożonego towaru oraz faktura jego zakupu. Dołączona faktura musi zawierać właściwą stawkę podatku VAT - standardową lub VAT zerowy. Przedsiębiorca może zażądać korekty naliczonego podatku - w tym celu należy dostarczyć do urzędu wniosek o korektę faktury wraz z potwierdzeniem wywozu towaru. Przygotowanie dokumentu SAD można zlecić agencji celnej, która posiada wszystkie informacje o aktualnie obowiązujących procedurach i opłatach celnych.

Podatki związane z zatrudnianiem pracowników

podatki od zatrudnienia w norwegii Właściciele firm zatrudniający pracowników muszą liczyć się z rozszerzonym o podatki od zatrudnienia obowiązkiem podatkowym. Arbeidsgiveravgift to podatek pracodawcy - jego stawka uzależniona jest od przynależności od strefy, natomiast Forskuddstrekk to zaliczka na podatek dochodowy pracownika. Dodatkowo pracodawcy ponoszą koszty związane z zasiłkami chorobowymi pracowników czy niezbędnymi do wykonywania przez nich pracy szkoleniami.

Koszty stałe, które ponosi pracodawca w związku z zatrudnianiem pracowników wynoszą minimum 26,3% od kwoty wynagrodzenia brutto pracownika. koszty stale przy zatrudnieniu norwegia Koszty zmienne, które ponosi pracodawca w związku z zatrudnianiem pracowników związane są głównie z zasiłkiem chorobowym (sykepenger - świadczenie wypłacane jest przez pracodawcę przez pierwsze 16 dni zwolnienia), ubezpieczeniem NWW, szkoleniami pracowników czy odzieżą roboczą. Szacuje się, że koszty zmienne wynoszą średnio 5% od kwoty wynagrodzenia brutto pracownika.

Podatek dochodowy

W 2019 roku stawka podatku dochodowego w Norwegii wynosi 22% od zysku firmy. Do kwoty bazowej należy dodać odpowiedni procent podatku zależny od progu podatkowego, w którym zamyka się zysk osiągnięty przez przedsiębiorcę w danym roku.
Kwota podatku do zapłaty wzrasta razem z dochodami firmy.
progi podatkowe 2019 w norwegii Przedsiębiorca po otworzeniu działalności, a następnie na początku każdego roku ma obowiązek złożenia do urzędu deklaracji przewidywanego zysku firmy. Na podstawie deklaracji zysku norweski urząd podatkowy określa wysokość zaliczek na podatek dochodowy, które należy opłacać w wyznaczonych terminach. zaliczki na podatek dochodowy w norwegii Do 31 maja właściciele firm powinni złożyć roczne zeznanie podatkowe - Selvangivelse for næringsdrivende - w którym przedstawia się faktyczny zysk firmy w roku poprzednim. Na tej podstawie Skatteetaten wylicza prawidłową kwotę zwrotu bądź dopłaty podatku dochodowego, która wyszczególniona jest w dokumencie Skatteoppgjør.

Wpis do rejestru vat

Każda firma, której obroty w ciągu kolejnych 12 miesięcy przekroczyły 50 000 NOK, powinna zostać wpisana do rejestru VAT jako płatnik podatku VAT. Jeśli po upływie 12 miesięcy obroty firmy nie przekroczą określonej kwoty, limit 50 000 NOK zostaje wyzerowany.
Prowadzenie spółki akcyjnej oznacza odrębność majątku akcjonariuszy od majątku firmy - zobowiązania Aksjeselskap ściągane są jedynie do wysokości kapitału zakładowego spółki.
Wpisu do Merverdiavgiftsregisteret, czyli norweskiego rejestru VAT można dokonać we właściwym urzędzie podatkowym lub za pomocą portalu Altinn.no. Do rejestracji służy druk BR-1080 - wniosek składa się z dwóch części. Przedsiębiorstwa figurujące w Rejestrze Podmiotów Gospodarczych (Enhetsregisteret) wypełniają tylko drugą część formularza. Filie firm zagranicznych (NUF) mogą odliczać VAT naliczony przez służby celne przy zakupie towarów do użytku w ramach prowadzonej działalności. NUF ma obowiązek prowadzenia zestawień sprzedaży (omsetningsoppgaver) oraz regularnego naliczania i uiszczania podatku od sprzedaży towarów i usług. Firmy, które nie posiadają siedziby w Norwegii (filie firm zagranicznych) formalności związane ze sprawami podatkowymi mogą dopełniać przez wyznaczonego reprezentanta podatkowego. Przedstawiciel firmy ma za zadanie reprezentowanie jej w kontaktach z urzędem podatkowym - reprezentantem może zostać jedynie osoba, która na stałe mieszka i pracuje w Norwegii.

Podatek VAT

Podatek VAT to podatek od towarów i usług - naliczany od ceny sprzedaży towarów i usług, a w przypadku importu od wartości statystycznej danego towaru.
Wpisu do rejestru VAT powinny dokonać norweskie firmy, których obroty w ciągu kolejnych 12 miesięcy przekroczyły limit 50 000 NOK.

Firmy, które są płatnikami podatku VAT do każdego towaru czy usługi powinny dodawać odpowiednią stawkę podatku, a na wystawianych fakturach umieszczać skrót MVA (Merverdiavgift).

Przedsiębiorstwa figurujące w rejestrze VAT mają obowiązek opłacania należnego podatku. Norweski VAT dzieli się na trzy stawki - podstawową, zredukowaną i niską. Podstawowa stawka podatku wynosi 25%, stawka zredukowana dotyczy artykułów spożywczych oraz napojów i wynosi 15%, a stawka niska w wysokości 12% naliczana jest dla transportu osobowego i kultury (kino, radio, telewizja). stawki podatku vat w norwegii Podatek VAT w Norwegii rozlicza się za pomocą deklaracji podatkowej, w której należy przedstawić wszystkie informacje związane z kosztami i przychodami prowadzonej działalności. Deklarację podatkową składa się w wyznaczonych przez norweski urząd terminach za pomocą portalu Altinn.no. deklaracja vat w norwegii terminy Przedsiębiorstwa figurujące w rejestrze płatników podatku VAT w Norwegii powinny przygotowywać raporty za dany okres czasu. W raporcie VAT należy wykazać poniesione przez firmę koszty (faktury, paragony), wyciągi z firmowego konta (kontoutskrifter) czy wystawione faktury (faktury przychodowe) oraz dołączyć inne papiery dokumentujące prowadzoną działalność (umowa najmu lokalu, karta pojazdu). podatki Norwegia - raport vat Przedsiębiorca, który płacił podatek VAT przed wpisaniem firmy do rejestru płatników VAT może odzyskać nadpłaconą kwotę podatku. Aby to zrobić, należy złożyć dodatkową deklarację dokumentującą zapłacony podatek z okresu przed wpisem firmy do rejestru VAT.

Zasady składania deklaracji MVA

Merverdiavgift, czyli obowiązujący w Norwegii podatek VAT to podatek od towarów i usług.
stawki podatku vat w norwegii Przedsiębiorstwa figurujące w rejestrze płatników podatku VAT powinny przygotowywać raporty za dany okres czasu. W raporcie VAT należy wykazać poniesione przez firmę koszty (faktury, paragony), wyciągi z firmowego konta (kontoutskrifter) czy wystawione faktury (faktury przychodowe) oraz dołączyć inne papiery dokumentujące prowadzoną działalność (umowa najmu lokalu, karta pojazdu).

Podatek VAT w Norwegii rozlicza się za pomocą deklaracji podatkowej, w której należy przedstawić wszystkie informacje związane z kosztami i przychodami prowadzonej działalności. Deklarację podatkową składa się w wyznaczonych przez norweski urząd terminach za pomocą portalu Altinn.no. deklaracja vat w norwegii terminy Zgodnie ze zmianami w przepisach dotyczących składania deklaracji VAT w Norwegii przedsiębiorstwa figurujące w rejestrze płatników podatku VAT powinny rozliczać opłaty importowe (z wyłączeniem cła i dokumentów przewozowych) za pomocą deklaracji podatkowej - wartość towarów wykazuje się w rubryce importu do celów statystycznych (nie wpływa ona na rozliczenie z urzędem).
Cofnij odpowiedź
Dodaj komentarz37 odpowiedzi na artykuł "Norweskie podatki"
Nina Bartnikodpowiedz
Jakie dokumenty do rozliczenia podatku w Norwegii są potrzebne?
Martyna Bialik
Aby dokładnie określić, jakie dokładnie dokumenty są potrzebne do rozliczenia podatku w Norwegii, warto wziąć pod uwagę indywidualne okoliczności podatnika oraz rodzaj dochodów. Niemniej jednak, ogólnie rzecz biorąc, niektóre z najczęściej wymaganych dokumentów to:

Selvangivelse (formularz podatkowy): To podstawowy formularz do rozliczenia podatku w Norwegii. Zawiera informacje dotyczące Twoich dochodów, kosztów i innych aspektów podatkowych. Możesz go złożyć elektronicznie za pośrednictwem tutejszego systemu podatkowego.

Świadectwa o dochodach: Musisz dostarczyć dokumenty potwierdzające Twój dochód, takie jak zaświadczenia o wynagrodzeniach od pracodawców, informacje o zyskach z kapitału, zyskach ze sprzedaży nieruchomości itp.

Dokumenty potwierdzające odliczenia i ulgi podatkowe: Jeśli ubiegasz się o jakieś odliczenia podatkowe lub korzystasz z ulg podatkowych, musisz dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do ich uzyskania. To mogą być np. faktury za prace remontowe, dokumenty potwierdzające wpłaty na konto oszczędnościowe itp.

Dokumenty związane z długami i zobowiązaniami: Jeśli masz długi lub zobowiązania podatkowe, musisz dostarczyć dokumenty potwierdzające ich wysokość oraz ewentualne spłaty.

Umowy o pracę lub umowy zlecenia: Jeśli jesteś pracownikiem lub prowadzisz działalność gospodarczą, musisz dostarczyć umowy o pracę lub umowy zlecenia, które potwierdzają Twoje źródło dochodów.

Dokumenty związane z nieruchomościami: Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości, będziesz musiał dostarczyć dokumenty dotyczące nieruchomości, takie jak umowy sprzedaży, umowy najmu, itp.
Andrzej Borowiczodpowiedz
Napiszcie mi stawki podatkowe w Norwegii.
Kacper Pakuła
Stawki podatkowe w Norwegii różnią się w zależności od rodzaju podatku; na przykład, podatek dochodowy od osób fizycznych mieści się w zakresie od 22% do 25%, podatek od zysków kapitałowych jest oparty na wartości posiadanych aktywów, a ogólna stawka VAT wynosi 25% dla większości towarów i usług, choć istnieją również niższe stawki VAT na niektóre produkty, takie jak żywność (15%) i usługi hotelarskie (12%), dodatkowo mogą istnieć lokalne opłaty i podatki, takie jak podatek od nieruchomości, które mogą różnić się w zależności od lokalizacji i wartości nieruchomości.
Szymon Wileńskiodpowiedz
Czy w Norwegii są wysokie podatki?
Hubert Kostrzewa

Tak, Norwegia jest znana z wysokich podatków w porównaniu do wielu innych krajów. Norweski system podatkowy obejmuje opodatkowanie dochodów osobistych, podatek VAT, podatek od nieruchomości, podatek od zysków kapitałowych i wiele innych opłat. Wysokie podatki w Norwegii są częściowo kompensowane przez szeroki zakres świadczeń społecznych i usług publicznych oferowanych przez państwo, takie jak opieka zdrowotna, edukacja i inne programy socjalne.

Wysokość podatków, jakie płacisz, będzie zależała od Twojego dochodu i sytuacji finansowej. Norwegia jest jednym z krajów o najwyższym poziomie życia na świecie, co częściowo wynika z opodatkowania, które wspiera rozbudowany system opieki społecznej oraz inne usługi publiczne. Jednak wysokie podatki mogą być również odczuwalne, zwłaszcza dla osób o niższych dochodach.
Roman Musielakodpowiedz
Heeej. ile można zarobić w Norwegii bez podatku?
Paweł Tyma
W Norwegii nie ma jednej stałej kwoty, którą można zarobić bez płacenia podatku, ponieważ próg zwolnienia podatkowego (kwota wolna od podatku) zależy od kilku czynników, takich jak wiek, sytuacja rodzinna i aktualne przepisy podatkowe. Ogólnie rzecz biorąc, kwota ta może się zmieniać w zależności od roku podatkowego.
Aurelia Piotrowskaodpowiedz
jak sprawdzić podatek w Norwegii?
Rozalia Sitarska
Aby sprawdzić swój podatek w Norwegii, możesz odwiedzić stronę internetową norweskiego organu podatkowego, Skatteetaten. Po zalogowaniu się na swoje konto, będziesz mógł sprawdzić swoją deklarację podatkową, upewnić się, że wszystkie dane są poprawne, sprawdzić, czy oczekujesz na zwrot podatku lub masz nadwyżkę podatku do zapłacenia, a także dostępne będą informacje o terminach płatności i wszelkich zmianach w Twoim rozliczeniu podatkowym.
Iwan Jordan
Ile się czeka na zwrot podatku z Norwegii?
Rozalia Sitarska
Czas oczekiwania na zwrot podatku z Norwegii może być różny i zależy od wielu czynników, takich jak termin złożenia deklaracji podatkowej, sposób złożenia deklaracji oraz obciążenia pracy norweskiego organu podatkowego (Skatteetaten). Ogólnie rzecz biorąc, jeśli złożyłeś deklarację drogą elektroniczną i wszystkie dane są poprawne, zwrot podatku zazwyczaj następuje w ciągu kilku tygodni od daty złożenia deklaracji, często między majem a lipcem. Jednak w przypadku deklaracji złożonych w wersji papierowej lub jeśli występują jakieś niejasności w złożonej deklaracji, proces może potrwać dłużej.
Danuta Kotlarzodpowiedz
Jaka jest kwota wolna od podatku Norwegia?
Magdalena Szpak
Kwota ta wynosiła 55 550 norweskich koron rocznie dla osób poniżej 17. roku życia oraz 106 750 norweskich koron rocznie dla osób powyżej 17. roku życia. Warto jednak pamiętać, że te kwoty mogą ulec zmianie w kolejnych latach w zależności od decyzji norweskiego parlamentu oraz zmian w prawie podatkowym. Dlatego zawsze warto sprawdzić aktualne przepisy podatkowe w Norwegii lub skonsultować się z norweskim organem podatkowym (Skatteetaten), aby uzyskać najnowsze informacje na ten temat.
Sylwester Pasodpowiedz
Prosze mi napisać rozliczenie podatku w Norwegii krok po kroku
Jerzy Snarski
Krok 1: Przygotowanie dokumentów
Zanim rozpoczniesz proces rozliczania podatku, upewnij się, że masz wszystkie niezbędne dokumenty. To mogą być formularze podatkowe, świadectwa o dochodach, umowy o pracę, dokumenty potwierdzające odliczenia i ulgi podatkowe oraz wszelkie inne dokumenty związane z Twoimi finansami.

Krok 2: Złożenie deklaracji podatkowej
Najpierw musisz złożyć deklarację podatkową, która zawiera informacje o Twoich dochodach, kosztach, odliczeniach i innych aspektach podatkowych. Możesz to zrobić drogą elektroniczną za pośrednictwem internetowego systemu podatkowego w Norwegii.

Krok 3: Obliczenie podatku
Norweski organ podatkowy (Skatteetaten) oblicza Twój podatek na podstawie dostarczonych informacji. Wartości podatków są różne w zależności od Twojego dochodu i sytuacji rodzinnej.

Krok 4: Zwrot podatku lub płatność
Jeśli przekroczyłeś próg zwolnienia z podatku lub masz nadpłatę podatku, otrzymasz zwrot podatku. W przeciwnym razie będziesz musiał uiścić nadwyżkę podatku.

Krok 5: Terminy i ulgi
Upewnij się, że znasz ważne terminy związane z rozliczeniem podatku, a także korzystasz z dostępnych ulg podatkowych. Terminy wypłaty zwrotu podatku mogą się różnić w zależności od terminu złożenia deklaracji.

Krok 6: Przechowuj dokumenty
Po zakończeniu procesu rozliczenia podatku zachowaj wszystkie dokumenty i potwierdzenia przez kilka lat, ponieważ mogą być one przydatne w razie kontroli podatkowej.
Mikołaj Jaraczodpowiedz
Witam. kiedy wypłacają zwrot podatku w Norwegii?
Emil Trocki
W Norwegii termin wypłaty zwrotu podatku zależy od kilku czynników, takich jak data złożenia deklaracji podatkowej oraz sposób, w jaki to zrobiono. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli złożyłeś deklarację podatkową drogą elektroniczną, to zwrot podatku zazwyczaj jest wypłacany w ciągu kilku tygodni od złożenia deklaracji, często między majem a lipcem. Jeśli deklarację złożyłeś w wersji papierowej, proces ten może być trochę dłuższy.

Warto jednak pamiętać, że indywidualne przypadki mogą się różnić, dlatego zawsze warto sprawdzić swoją sytuację na stronie internetowej norweskiego organu podatkowego (Skatteetaten) lub skontaktować się z nimi bezpośrednio, aby uzyskać dokładne informacje na temat wypłaty zwrotu podatku.
Adam Kulińskiodpowiedz
Witam - Ile zapłacę podatku w Norwegii?
Edward Tyra
Wysokość podatku, jaki zapłacisz w Norwegii, zależy od wielu czynników, takich jak Twój dochód, rodzaj pracy, rodzina, a także różne ulgi i odliczenia, które możesz mieć. Norwegia ma skomplikowany system podatkowy, więc dokładna kwota będzie indywidualna dla każdej osoby. Aby uzyskać dokładne informacje na ten temat, warto skonsultować się z norweskim organem podatkowym (Skatteetaten) lub doradcą podatkowym, którzy pomogą obliczyć Twój osobisty podatek.
Adam Kulińskiodpowiedz
Witam - Ile zapłacę podatku w Norwegii?
Tamara Duchodpowiedz
jakie podatki płaci się w Norwegii
Korneliusz Wnęk
W Norwegii istnieje różnorodność podatków, w tym opodatkowanie dochodów osobistych, znane jako skatt på inntekt, podatek od wartości dodanej (VAT lub moms), opłaty za nieruchomości (eiendomsskatt), podatek od zysków kapitałowych (formuesskatt), oraz różne lokalne daniny i opłaty. Każdy z tych podatków ma swoje indywidualne przepisy i stawki opodatkowania, a ostateczna kwota zależy od zarobków oraz sytuacji finansowej danej osoby.
Krystian23odpowiedz
Jakie dokumenty są potrzebne do rozliczenie podatku Norwegia?
Aneta Zdeb
Do rozliczenia podatku w Norwegii mogą być potrzebne dokumenty takie jak formularz podatkowy (Selvangivelse), świadectwa o dochodach, dokumenty potwierdzające odliczenia i ulgi podatkowe, dokumenty związane z długami, umowy o pracę lub zlecenia, oraz dokumenty dotyczące nieruchomości. Warto skonsultować się z norweskim organem podatkowym lub doradcą podatkowym, aby uzyskać dokładne wytyczne.
Marcin6262odpowiedz
Potrzebuje pomoc w rozliczeniu podatku, jestem ciemny w tym...po za tym gdzie podatek dochodowy w Norwegii rozlicza sie?
Jola84
Szukam pomocy w rozliczeniu norweskiego podatku. pomożecie mi ? :D
Sławek
aa, do kiedy rozliczyć norweski podatek, termin już minął za ten rok?
Jannnodpowiedz
norweskie rozliczenie podatku jak działa to w Norwegii? i czy zwrot podatku w Norwegii dostanę?
Filip85
Oczywiście, że otrzymasz zwrot podatku. :)
Zuzia35
Heja pytanko - podatki w Norwegii kiedy rozliczyć je mam i jakie są progi podatków w Norwegii?
jagaodpowiedz
Heej, mam problem - Jak wyliczyć podatek w Norwegii?
TomaszS
Podatki w Norwegii - pomogę Ci rozliczyć, zapraszam do nas!
Karolina33odpowiedz
Norwegia podatek - Ile podatku płaci się w Norwegii?
Wieno
Emm 22%
Hubert63odpowiedz
Siemanko, jak rozliczyć podatek w Norwegii
Denvey
A ile wynosi podatek w Norwegii?
Potrzebujesz pomocy w kwestiach formalnych Twojego biznesu w Norwegii?