Podatki w Norwegii

Podatki w Norwegii

Norwescy przedsiębiorcy mają obowiązek przestrzegania przepisów i stosowania się do ustalonych przez urząd podatkowy terminów, a niedopełnienie formalności grozi poważnymi konsekwencjami w tym koniecznością zapłacenia kary finansowej. Na tej stronie zgromadziliśmy szczegółowe informacje związane z obowiązującymi w Norwegii podatkami, ich charakterystyką, zakresem oraz terminami, które umożliwią zapoznanie się z aktualnymi przepisami podatkowymi.

Ulgi podarkowe

W Norwegii możliwe jest obniżenie podstawy opodatkowania. Aby to zrobić, w rozliczeniu rocznym należy dokonać konkretnych odliczeń przypisanych do przysługujących podatnikowi ulg podatkowych.

Kto może skorzystać ze statusu pendler przy rozliczeniu podatku w Norwegii?

Status Pendler umożliwia odpisanie wydatków związanych z kosztami wyżywienia, zakwaterowania w Norwegii czy podróży do miejsca stałego zamieszkania pracownikom zagranicznym, którzy regularnie dojeżdżają do miejsca stałego zamieszkania.

Status Pendler pozwala na odpisanie wydatków, które ponosi osoba dojeżdżająca, czyli  Pendlerutgifter. Do odliczenia Pendlerutgifter ma prawo osoba, która:
– odwiedza kraj ojczysty co najmniej raz w roku,
– nie posiada samodzielnego mieszkania w Norwegii,
– posiada mieszkanie w kraju ojczystym lub ma mniej niż 21 lat i odwiedza rodziców.

W 2019 roku ulga 10% została zlikwidowana. Od stycznia 2019 roku ulga te przysługuje tylko zagranicznym marynarzom oraz pracownikom na platformach wydobywających ropę. 

Standardfradrag, czyli inaczej ulga 10% lub odpis standardowy pozwala na odliczenie 10% od przychodu ze stosunku pracy rozumianego jako wynagrodzenie brutto oraz dodatki podlegające opodatkowaniu (świadczenia rzeczowe, bonusy pieniężne i nadwyżka zwrotu wydatków). Odliczenie nie może przekroczyć 40 000 NOK.

Odliczenia związane z ulgą 10%:
– koszty uzyskania przychodu (minstefradrag),
– kwota wolna od podatku (personfradrag).

Osoby, które na stałe mieszkają w Norwegii, a tym samym nie przysługują im inne odliczenia, mogą dokonać odpisów na podstawie rozliczenia zwykłego. Rozliczenie zwykłe umożliwia odliczenie od podatku kosztów faktycznych, czyli np.: kosztów uzyskania przychodu (minstefradrag), kwoty wolnej od podatku (personfradrag) czy wpłat na indywidualny fundusz emerytalny (IPA).

Odliczenia związane z rozliczeniem zwykłym:
– oprocentowanie długów,
– ulga rodzicielską,
– wpłaty na IPA,
– odpisy datków dla organizacji charytatywnych,
– koszty uzyskania przychodu.

OBOWIĄZEK PODATKOWY

Obowiązek podatkowy dotyczy wszystkich przedsiębiorstw oraz osób prowadzących własną działalność gospodarczą, które mieszkają i pracują na terenie Norwegii w tym również właścicieli filii firm zagranicznych (NUF). Prowadzenie działalności w Norwegii wiąże się z koniecznością płacenia podatków – ich rodzaj oraz wysokość uzależnione są od szeregu czynników takich jak charakter i rodzaj firmy czy zatrudnianie pracowników.

Podatek dochodowy, który powinni opłacać norwescy przedsiębiorcy wynosi 22% od zysku firmy, natomiast składki na ubezpieczenie społeczne to kolejne 11,4% od zysku firmy.

Urząd wylicza wysokość podatku dochodowego na podstawie zadeklarowanej przez przedsiębiorcę kwoty zysku firmy. Podatek dochodowy płacony jest w formie zaliczek, które należy spłacać w wyznaczonych terminach:
– do 15 marca,
– do 15 czerwca,
– do 15 września,
– do 15 grudnia

Każda firma, której obroty w ciągu kolejnych 12 miesięcy przekroczyły 50 000 NOK, powinna zostać wpisana do rejestru VAT jako płatnik podatku VAT.

Podatek VAT rozlicza się za pomocą deklaracji podatkowej, a jego wysokość zależy od przypisanej do danego towaru bądź usługi stawki podatku.

Jakie są stawki podatku VAT w Norwegii?

Właściciele firm zatrudniający pracowników mają obowiązek uiszczania dodatkowych opłat – tzw. podatków od zatrudnienia. Arbeidsgiveravgift to podatek pracodawcy – jego stawka uzależniona jest od przynależności od strefy, natomiast Forskuddstrekk to zaliczka na podatek dochodowy pracownika.

Przynależność Norwegii do EOG, czyli Europejskiego Obszaru Gospodarczego umożliwia wymianę towarów pomiędzy Polską a Norwegią. Import oraz eksport wiążą się z koniecznością opłaty cła i podatku VAT – przedsiębiorstwa figurujące w rejestrze płatników podatku VAT powinny rozliczać opłaty importowe w deklaracji podatkowej (z wyłączeniem cła i dokumentów przewozowych).

IMPORT I EKSPORT

Wysokość stawek celnych w Norwegii określa Norweski Urząd Celny (toll.no) – stawki i taryfy celne bądź zwolnienie z opłat celnych przypisane są poszczególnym kategoriom towarów i usług.

Norweski podatek VAT od importu wynosi 25% i 15%. Opodatkowaniu nie podlegają m.in. samochody elektryczne, statki oraz ich części czy wiatraki elektryczne (źródła energii).

Eksport rozumiany jest jako wywóz dóbr wytworzonych w Norwegii. Sprzedaż towarów traktowana jest jako ich eksport, jeśli przedsiębiorca zgłosi do urzędu celnego wywóz towarów poza granice Unii Europejskiej.

Eksport niektórych grup towarów wymaga posiadania specjalnych zezwoleń. Dotyczy to:
– leków (legemiddelverket.no),
– broni (politi.no),
– żywności i suplementów diety (mattilsynet.no),
– alkoholi,
– sadzonek (mattilsynet.no).

Firma, która zamierza eksportować towary do Norwegii powinna:
– wystawić odbiorcy fakturę z zerową stawką VAT,
– zgłosić w urzędzie celnym zamiar wywozu towaru poza granice UE,
– zgłosić norweskim służbom celnym wwożenie towaru na teren kraju.
Należy pamiętać, że to na odbiorcy spoczywa obowiązek odprowadzenia należnego podatku za towary eksportowane.

Na granicy konieczne jest okazanie dokumentu SAD. W dokumentach przewozowych powinny znajdować się wszelkie informacje dotyczące przewożonego towaru oraz faktura jego zakupu. Dołączona faktura musi zawierać właściwą stawkę podatku VAT –  standardową lub VAT zerowy. Przedsiębiorca może zażądać korekty naliczonego podatku – w tym celu należy dostarczyć do urzędu wniosek o korektę faktury wraz z potwierdzeniem wywozu towaru. Przygotowanie dokumentu SAD można zlecić agencji celnej, która posiada wszystkie informacje o aktualnie obowiązujących procedurach i opłatach celnych.

PODATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PRACOWNIKÓW

Podatki od zatrudnienia w firmie w Norwegii

Właściciele firm zatrudniający pracowników muszą liczyć się z rozszerzonym o podatki od zatrudnienia obowiązkiem podatkowym. Arbeidsgiveravgift to podatek pracodawcy – jego stawka uzależniona jest od przynależności od strefy, natomiast Forskuddstrekk to zaliczka na podatek dochodowy pracownika. Dodatkowo pracodawcy ponoszą koszty związane z zasiłkami chorobowymi pracowników czy niezbędnymi do wykonywania przez nich pracy szkoleniami.

Koszty stałe, które ponosi pracodawca w związku z zatrudnianiem pracowników wynoszą minimum 26,3% od kwoty wynagrodzenia brutto pracownika.

Koszty stałe związane z zatrudnieniem pracownika w firmie w Norwegii

Koszty zmienne, które ponosi pracodawca w związku z zatrudnianiem pracowników związane są głównie z zasiłkiem chorobowym (sykepenger – świadczenie wypłacane jest przez pracodawcę przez pierwsze 16 dni zwolnienia), ubezpieczeniem NWW, szkoleniami pracowników czy odzieżą roboczą. Szacuje się, że koszty zmienne wynoszą średnio 5% od kwoty wynagrodzenia brutto pracownika.

PODATEK DOCHODOWY

W 2019 roku stawka podatku dochodowego w Norwegii wynosi 22% od zysku firmy. Do kwoty bazowej należy dodać odpowiedni procent podatku zależny od progu podatkowego, w którym zamyka się zysk osiągnięty przez przedsiębiorcę w danym roku.

Kwota podatku do zapłaty wzrasta razem z dochodami firmy.

W Norwegii na 2019 rok zostały ustalone następujące progi podatkowe

Przedsiębiorca po otworzeniu działalności, a następnie na początku każdego roku ma obowiązek złożenia do urzędu deklaracji przewidywanego zysku firmy. Na podstawie deklaracji zysku norweski urząd podatkowy określa wysokość zaliczek na podatek dochodowy, które należy opłacać w wyznaczonych terminach.

Terminy spłaty zaliczek na podatek dochodowy w Norwegii

Do 31 maja właściciele firm powinni złożyć roczne zeznanie podatkowe – Selvangivelse for næringsdrivende – w którym przedstawia się faktyczny zysk firmy w roku poprzednim. Na tej podstawie Skatteetaten wylicza prawidłową kwotę zwrotu bądź dopłaty podatku dochodowego, która wyszczególniona jest w dokumencie Skatteoppgjør.

WPIS DO REJESTRU VAT

Każda firma, której obroty w ciągu kolejnych 12 miesięcy przekroczyły 50 000 NOK, powinna zostać wpisana do rejestru VAT jako płatnik podatku VAT. Jeśli po upływie 12 miesięcy obroty firmy nie przekroczą określonej kwoty, limit 50 000 NOK zostaje wyzerowany.

Prowadzenie spółki akcyjnej oznacza odrębność majątku akcjonariuszy od majątku firmy – zobowiązania Aksjeselskap ściągane są jedynie do wysokości kapitału zakładowego spółki.

Wpisu do Merverdiavgiftsregisteret, czyli norweskiego rejestru VAT można dokonać we właściwym urzędzie podatkowym lub za pomocą portalu Altinn.no. Do rejestracji służy druk BR-1080 – wniosek składa się z dwóch części. Przedsiębiorstwa figurujące w Rejestrze Podmiotów Gospodarczych (Enhetsregisteret) wypełniają tylko drugą część formularza. Filie firm zagranicznych (NUF) mogą odliczać VAT naliczony przez służby celne przy zakupie towarów do użytku w ramach prowadzonej działalności. NUF ma obowiązek prowadzenia zestawień sprzedaży (omsetningsoppgaver) oraz regularnego naliczania i uiszczania podatku od sprzedaży towarów i usług. Firmy, które nie posiadają siedziby w Norwegii (filie firm zagranicznych) formalności związane ze sprawami podatkowymi mogą dopełniać przez wyznaczonego reprezentanta podatkowego. Przedstawiciel firmy ma za zadanie reprezentowanie jej w kontaktach z urzędem podatkowym – reprezentantem może zostać jedynie osoba, która na stałe mieszka i pracuje w Norwegii.

PODATEK VAT

Podatek VAT to podatek od towarów i usług – naliczany od ceny sprzedaży towarów i usług, a w przypadku importu od wartości statystycznej danego towaru.

Wpisu do rejestru VAT powinny dokonać norweskie firmy, których obroty w ciągu kolejnych 12 miesięcy przekroczyły limit 50 000 NOK.

Firmy, które są płatnikami podatku VAT do każdego towaru czy usługi powinny dodawać odpowiednią stawkę podatku, a na wystawianych fakturach umieszczać skrót MVA (Merverdiavgift).

Przedsiębiorstwa figurujące w rejestrze VAT mają obowiązek opłacania należnego podatku. Norweski VAT dzieli się na trzy stawki – podstawową, zredukowaną i niską. Podstawowa stawka podatku wynosi 25%, stawka zredukowana dotyczy artykułów spożywczych oraz napojów i wynosi 15%, a stawka niska w wysokości 12% naliczana jest dla transportu osobowego i kultury (kino, radio, telewizja).

Jakie są stawki podatku VAT w Norwegii?

Podatek VAT  w Norwegii rozlicza się za pomocą deklaracji podatkowej, w której należy przedstawić wszystkie informacje związane z kosztami i przychodami prowadzonej działalności. Deklarację podatkową składa się w wyznaczonych przez norweski urząd terminach za pomocą portalu Altinn.no.

Terminy składania deklaracji VAT w Norwegii

Przedsiębiorstwa figurujące w rejestrze płatników podatku VAT w Norwegii powinny przygotowywać raporty za dany okres czasu. W raporcie VAT należy wykazać poniesione przez firmę koszty (faktury, paragony), wyciągi z firmowego konta (kontoutskrifter) czy wystawione faktury (faktury przychodowe) oraz dołączyć inne papiery dokumentujące prowadzoną działalność (umowa najmu lokalu, karta pojazdu).

Przedsiębiorca, który płacił podatek VAT przed wpisaniem firmy do rejestru płatników VAT może odzyskać nadpłaconą kwotę podatku. Aby to zrobić, należy złożyć dodatkową deklarację dokumentującą zapłacony podatek z okresu przed wpisem firmy do rejestru VAT.

ZASADY SKŁADANIA DEKLARACJI MVA

Merverdiavgift, czyli obowiązujący w Norwegii podatek VAT to podatek od towarów i usług.

Jakie są stawki podatku VAT w Norwegii?

Przedsiębiorstwa figurujące w rejestrze płatników podatku VAT powinny przygotowywać raporty za dany okres czasu. W raporcie VAT należy wykazać poniesione przez firmę koszty (faktury, paragony), wyciągi z firmowego konta (kontoutskrifter) czy wystawione faktury (faktury przychodowe) oraz dołączyć inne papiery dokumentujące prowadzoną działalność (umowa najmu lokalu, karta pojazdu).

Podatek VAT w Norwegii rozlicza się za pomocą deklaracji podatkowej, w której należy przedstawić wszystkie informacje związane z kosztami i przychodami prowadzonej działalności. Deklarację podatkową składa się w wyznaczonych przez norweski urząd terminach za pomocą portalu Altinn.no.

Terminy składania deklaracji VAT w Norwegii

Zgodnie ze zmianami w przepisach dotyczących składania deklaracji VAT w Norwegii  przedsiębiorstwa figurujące w rejestrze płatników podatku VAT powinny rozliczać opłaty importowe (z wyłączeniem cła i dokumentów przewozowych) za pomocą deklaracji podatkowej – wartość towarów wykazuje się w rubryce importu do celów statystycznych (nie wpływa ona na rozliczenie z urzędem).

Cofnij odpowiedź

Zostaw komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe do wypełnienia

Komentarz*
Imię*

Zabezpieczenie antyspamowe*
1+3=

12 odpowiedzi na artykuł "Podatki w Norwegii"

Marcin6262
Potrzebuje pomoc w rozliczeniu podatku, jestem ciemny w tym...po za tym gdzie podatek dochodowy w Norwegii rozlicza sie?
ODPOWIEDZ
Jola84
Szukam pomocy w rozliczeniu norweskiego podatku. pomożecie mi ? :D
Sławek
aa, do kiedy rozliczyć norweski podatek, termin już minął za ten rok?
Jannn
norweskie rozliczenie podatku jak działa to w Norwegii? i czy zwrot podatku w Norwegii dostanę?
ODPOWIEDZ
Filip85
Oczywiście, że otrzymasz zwrot podatku. :)
Zuzia35
Heja pytanko - podatki w Norwegii kiedy rozliczyć je mam i jakie są progi podatków w Norwegii?
jaga
Heej, mam problem - Jak wyliczyć podatek w Norwegii?
ODPOWIEDZ
TomaszS
Podatki w Norwegii - pomogę Ci rozliczyć, zapraszam do nas!
Karolina33
Norwegia podatek - Ile podatku płaci się w Norwegii?
ODPOWIEDZ
Wieno
Emm 22%
Hubert63
Siemanko, jak rozliczyć podatek w Norwegii
ODPOWIEDZ
Denvey
A ile wynosi podatek w Norwegii?